הסכם להספקת שירותי סליקה

 

1.  מהות השירותים

1.1. קארדקום בע"מ תספק שירותי סליקה מקוונים לאתרי אינטרנט , למערכות ולנקודות מכירה המאפשרים עיבוד נתוני כרטיסי אשראי , לשם קבלת אישור מידי , מאת מנפיקות כרטיסי האשראי , לביצוע עסקה ; זאת באמצעות מערכת אישורית זהב.  ( להלן : "השירותים") על פי התנאים המפורטים ,בטופס ההזמנה לשירותים ובהסכם זה להלן .

1.2.  אספקת השירותים כפופה למילוי התחייבויות הלקוח , על פי הסכם זה , ולתשלום מלוא התמורה בגינם ,בסכומים ,  מועדים ובתנאים הקבועים בטופס ההזמנה לשירותים . כל סכום שלא ישולם לקארדקום במועדו יישא ריבית פיגורים והוצאות   גביה , בשיעור המרבי המותר על פי דין ; וזאת מהיום שהיה מיועד לפירעון ועד ליום תשלומו בפועל .

1.3. קארדקום שומרת לעצמה את הזכות לשדרג , להחליף ולשנות את השירותים . במקרה שהשינוי יפחית את רמת הפונקציונאליות של השירותים , במידה ניכרת , יהיה הלקוח רשאי להודיע לקארדקום על רצונו בביטול ההתקשרות , בהודעה בכתב של 15 יום מראש .

1.4. התמורה הנקובה בטופס ההזמנה מתייחסת אך ורק לשירותים המפורטים והמסומנים בטופס ההזמנה עליו חתם הלקוח , והלקוח ישא בכל עלות נוספת , לרבות הרחבה ו / או שיפור השירותים ו / או עלות שירותים אחרים , לרבות  שירותי ספק התשתית שנעשה שימוש בשירותיו בקשר עם השירותים.

2. הקמת ואספקת השירותים

2.1. מועד תחילת אספקת השירותים הינו כמפורט בטופס ההזמנה . הלקוח מצהיר ומאשר שידוע לו והוא מסכים שמועד תחילת אספקת השירותים הוא מועד משוער בלבד . מוסכם בזאת מפורשות , כי במקרה ויהיה איחור באספקת השירותים  שיגרם על ידי כל סיבה שאינה באשמת או בשליטת קארדקום , ידחה מועד אספקת השירותים בהתאם , למועד אחר שיתואם  עם הלקוח , והדבר לא יחשב כהפרת התחייבות מצד קארדקום והלקוח לא יהיה זכאי ולא יתבע כל פיצוי עקב כך .

2.2. על אף האמור מובהר , כי במקרה של איחור העולה על 20 יום מהמועד המיועד לתחילת אספקת השירותים ללקוח , שאינו באשמת הלקוח , תעמוד ללקוח הזכות לבטל את ההתקשרות , ללא כל עלות.

2.3. למניעת ספק מובהר , כי הזמנים לאספקת השירותים מותנים בהמצאה במועד של כל הנתונים הנדרשים מאת הלקוח , על ידו . עיכוב בהמצאת הנתונים יעכב בהתאמה גם את מועד אספקת השירותים .

2.4. תחילת החיוב החודשי , תחל באופן מידי , ביום הפעלת מסוף הבדיקות .

2.5. התשלום בעבור החיוב החודשי יקבע עפ"י כמות הטרנזקציות שנספרו ע"י קארדקום עבור החודש הרלוונטי, בחודש העוקב.

2.6. החיוב הנו בעבר חודש קלנדרי והיא תיגבה עבור חודש מלא , גם במידה שבוצע שימוש רק בחלק מימי החודש.

2.7. החלפת מסלול עבור התשלום החודשי במערכת החיובים , תעשה באמצעות בקשה כתובה ואפשרית החל מהחודש העוקב.

2.8. במידה והחיוב התבצע בחיוב בנקאי והחיוב כשל, יחויב בית העסק בעלות הוראה חוזרת.

3. ביטול

3.1. קארדקום תהיה זכאית לבטל את ההתקשרות ולא לספק את השירותים ללקוח , או לחילופין לעכב את אספקת השירותים ללקוח , בכל מקרה בו הפר הלקוח את התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ו / או בטופס ההזמנה ולא תיקן את הדרוש , תוך 15 יום מיום קבלת הודעת קארדקום .

3.2. בנוסף , תעמוד לקארדקום ( בכל עת ) וללקוח ( לאחר סיום תקופת ההתחייבות של ארבע חודשים ) הזכות להודיע לצד השני על ביטול ההתקשרות , מכל סיבה שהיא , בהודעה בכתב 30 יום מראש .

3.3. במקרה שהלקוח יבטל בשלב כלשהו הזמנתו ,מכל סיבה שהיא , מובהר במפורש , כי סכומים ששולמו על ידו עבור השירותים לא יוחזרו ובכללן דמי ההקמה ויהוו פיצוי מוסכם ומוערך מראש אשר הצדדים הסכימו , כי יפצה על הנזקים שיגרמו לקארדקום עקב הביטול ; כל זאת מבלי לפגוע ו / או לגרוע מכל זכות ו / או סעד נוסף העומדים לזכותה של קארדקום על פי כל דין .

3.4. אין באמור בכדי לשחרר את הלקוח מחובתו לשלם עבור שירותים שהתקבלו על ידו טרם מועד הביטול.

3.5. הקפאה - במידה והלקוח יבקש להקפיא או לבטל את חשבונו, הפשרת חשבונו תהיה כרוכה בתשלום שווה ערך ל 150  לא כולל מע"מ .

3.6. מסוף אישורית זהב אשר לא יופעל במשך שלושה חודשים , עלול להיסגר בחברות האשראי . הקמתו המחודשת , תחויב בעלות קמה חד"פ , על סך 150  לא כולל מע"מ. (לא רלוונטי במקרה של לקוחות UPAY בלבד)

4. שימוש

4.1. הלקוח מתחייב כי לא ימכור , יפיץ או יעשה כל שימוש מסחרי , בשירותים , מעבר לשימושו , וכן כי לא יפיק רווח , בכל דרך שהיא , ממכירת ו / או אספת השירותים לאחר.

4.2. הציוד והתוכנה , המשמשים לצורך אספקת השירותים , יתוחזקו אך ורק על ידי קארדקום , או מי מטעמה . הלקוח מחייב , כי לא יפרוץ , ישנה , יתקן , יחבל , יעתיק או יעביר לאחר , בכל דרך שהיא , את רכיבי התוכנה והחומרה שימסרו לו לצורך קבלת השירותים .

4.3. באחריות  הלקוח לשנות סיסמה כול 90 יום, משתמש לא פעיל יחסם אוטומטי לאחר 90 יום, אין להעביר את הסיסמה לגורם שלישי,  על הסיסמה להכיל אות , מספר , וסימן באורך 7 לפחות.

5.  אחריות בגין אספקת השירותים

5.1. קארדקום מתחייבת , כי תספק את השירותים כמתואר בטופס ההזמנה . בכל מקרה בו לא יסופקו השירותים כאמור ו / או תהיה בעיה בשירותים , כולם או חלקם , מתחייבת קארדקום להפעיל מאמצים סבירים לתיקון הדרוש , ובמקרה בו לא ניתן יהיה לתקן , יהיה הלקוח זכאי אך ורק , וקארדקום תהיה חייבת לשלם אך ורק , החזר יחסי של התמורה ששולמה מראש בגין אותם שירותים בעייתיים .

5.2. הלקוח מצהיר על ידיעתו והסכמתו , כי השירותים נשוא הסכם זה וכל תוכנה הקשורה לשירותים , מסופקים. ( As Available - ו As Is) במצבם כפי שהם וכפי שזמינים קארדקום מתנערת מפורשות מכל מצג שהוא והיא לא תשא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בין היתר, בדבר ו / או בקשר עם סחירות, מסחריות, התאמה למטרה ספציפית. קארדקום אינה יוצרת כל מצג והיא לא תשא בכל אחריות שהיא , לרבות באחריות הקשורה בהפרת זכויות יוצרים , ובדבר מידע , חומרים , טובין או שירותים אחרים שהושגו באמצעות השירותים והיא אינה מתחייבת , כי השירותים נשוא הסכם זה יתאימו לדרישות הלקוח או יסופקו ללא הפרעה , בזמן , בתיאום עם תוכנות אחרות של הלקוח ו / או שהם יהיו מאובטחים וללא שגיאות , פגמים וטעויות . השימוש בשירותים נשוא הסכם זה נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח . הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לו הנובע כתוצאה , כפועל יוצא ו / או בקשר עם השימוש בשירותים .

5.3. קארדקום ו / או כל ספק ו / או גוף קשור ו / או כל מי מטעם קארדקום , לא ישאו בכל אחריות שהיא , לנזקים ו / או פיצויים ישירים ועקיפים , לרבות נזקים נלווים , מיוחדים , תוצאתיים , ספציפיים , אקראיים או פיצויים עונשיים ( ובכלל זה , ומבלי לגרוע מכלליות האמור , פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים , הפסד רווחים , הפסקות והפרעות עבודה , הפסד ו / או איבוד מידע עסקי , פגיעה במוניטין , וכל הפסד ו / או נזק כספי אחר ), הנובעים ו / או הקשורים ב : (1) השימוש ו / או אי יכולת השימוש בשירותים ; (2) אספקה ו / או העדר אספקה של שירותי התמיכה בשירותים ; (3) עסקאות למכירה ו / או לרכישה ו / או לקבלה של כל מוצר או שירות שנרכש או נתקבל באמצעות ו / או תוך שימוש בשירותים ; (4) הודעות ו / או קבצים שנתקבלו באמצעות ו / או תוך שימוש בשירותים ; (5) גישה בלתי מורשית לאתרי ו / או לשרתי הלקוח , שינוי המידע המאוחסן באתרי ו / או בשרתי הלקוח ו / או אבדן ו / או שימוש בלתי מורשה במידע כאמור ; (6) רכישה של טובין ו / או שירותים חליפיים - בין אם האמור נובע מנזיקין ( לרבות רשלנות ) או מכל תחום משפטי אחר , אף אם ניתנה לקארדקום הודעה ו / או התראה על נזקים כאמור . בכל מקרה אחריותה הבלעדית של קארדקום לתשלום נזקים , והתרופה היחידה העומדת ללקוח , בגין הסכם זה , לא תעלה על סכום מצטבר של דמי השירותים ששילם הלקוח בפועל עבור השירותים ב - 6 החודשים המידיים שקדמו למועד הדרישה .

5.4. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת , כי הינו אחראי באופן בלעדי כלפי כל צד שלישי שהוא , העלול להיפגע ו / או להינזק בעקבות מתן השירותים ללקוח והוא מתחייב , כי יפצה וישפה את קארדקום , מיד עם דרישתה הראשונה , בגין כל דרישה ו / או תביעה , לרבות , אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל , מתוקף פסק דין , פשרה , הוצאה לפועל , ולרבות הוצאות משפט , ועלויות  הייעוץ המשפטי , של כל צד שלישי הנובעת ממתן השירותים ללקוח . מבלי לגרוע מהאמור לעיל , מתחייב הלקוח כלפי קארדקום , לנקוט בכל הצעדים לביטול דרישה , כאמור .

5.5. הלקוח מצהיר , כי ידוע לו , כי הפטור מאחריות וחובתו לשיפוי קארדקום , כאמור בסעיף זה , הינו תנאי יסודי להתקשרות זו .

5.6. מסמכי ההיכרות והנחיות השימוש הנם חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות . חתימה הלקוח על חוזה ההתקשרות ,  מאשרת קבלת מסמכים נלווים אלו .

5.7 הדין החל על השימוש בשירותים השונים , הנו דין ישראלי בלבד . סמכות השיפוט , בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת עם נושאי ההסכם והשירות , נתונה לבית הדין בעיר ראשון-לציון.

6. הצהרות והתחייבויות הלקוח

הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי :

6.1. הוא הבעלים ו / או בעל רשיון השימוש במערכות , וביישומים להם מסופקים השירותים , לרבות כתובות ה IP כתובות הדואר האלקטרוני , השרתים ואתרי האינטרנט המנויים בטופס ההזמנה לשירותים , וכי הוא אינו מזמין שירותים ביחס למערכות ו / או יישומים שאין הוא רשאי להשתמש בהם .

6.2. הוא רשאי , על פי כל דין , להזמין את השירותים ביחס למערכות ו / או היישומים עבורם מסופקים השירותים .

6.3.  ידוע לו שהשירותים מסופקים לו על ידי קארדקום בהתאם לנתונים שנמסרו על ידו , נכון למועד התקנת השירותים בלבד . הלקוח מתחייב , כי יעדכן את קארדקום , מידית , על כל שינוי ו / או עדכון במערכות ו / או ביישומים המופעלים על ידו והעשויים להשפיע על אספקת השירותים .

6.4. הלקוח מתיר לקארדקום לעשות כל שימוש , לצורך אספקת השירותים , במידע שיעמיד לרשותה ; לרבות , אך לא רק , בסיסמאות גישה , שמות משתמש וכל מידע הקשור בלקוחותיו .

6.5. מתחייב לשמור על הסיסמה ולא להפצה לגורם שלישי.

6.6. מתחייב להחליף את הסיסמה במקרה של קיום חשש לחשיפת הסיסמה.

6.7.מחייב להגן על המחשב שמחובר לאינטרנט באמצעים המקובלים (אנטי ווירוס ופיירוול).

6.8. מאשר ששב"א תגדיר למסוף את הפרמטר לעבודה בתקרות אפס (ZFL).

6.9 - הלקוח מתחייב לשנות סיסמה למשתמשי קצה כול 3 חודשים .

7. סודיות ושמירת מידע

7.1. קארדקום מצהירה ומתחייבת , כי תשמור בסודיות כל מידע , תוצאה , אבחון , דוחות וכיוצא באלה , אשר יתקבלו בעקבות מתן השירות וכי אלה לא יועברו לכל צד שלישי שהוא , אלא אם כן תקבל מהלקוח הרשאה מראש ובכתב . הלקוח יהא רשאי , על פי שיקול דעתו הבלעדי ולאחר שנתן לקארדקום הודעה בכתב , כי מידע , תוצאות , אבחון , דוחות וכיוצא באלה , אשר  נתקבלו בעקבות מתן השירות , יושמדו על ידי קארדקום , באופן שלא יהא ניתן לשחזרם .

8. אחריות קארדקום

חברת קארדקום בע"מ , תעשה כל שביכולתה על מנת ולהבטיח את אמינות , בטיחות , תקינות ורציפות העבודה של אישורית זהב ותשמש כתשתית תקשורתית בלבד . חברת  קארדקום בע"מ , מצהירה בזאת שהיא משמשת כתשתית תקשורתית בלבד ואינה אחראית בשום אופן על העסקאות בין הצרכן , הסוחר וחברות האשראי .

8.1. חברת קראדקום בע"מ מתחייבת לאבטח את מספרי כרטיסי האשראי שעוברים ו/או נשמרים במערכותיה.

9. אין אחריות לנזקים

בשום מקרה לא תישא חברת קארדקום בע"מ באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש או מחוסר אפשרות להשתמש

בתוכנת הסליקה קארדקום או בכלי הניהול הנלווים אליה , כתוצאה מתקלה , נפילה או עצירת המערכת או תחזוקת

המערכת . קורא כרטיסים מגנטי חכור שהתקלקל יוחלף בקורא תקין במשרדינו.

10. הצדדים מאשרים בחתימתם על הסכם זה שהציוד והתוכנה עבור הסליקה יתוחזקו אך ורק על ידי חברת קארדקום בע"מ הרוקמים 26 חולון או בכל אחד מרשתות התקשורת המופעלות על ידי חברת קארדקום ברחבי העולם . אנו מתחייבים לא לפרוץ , לשנות , לתקן , לחבל או להעתיק או להעבירה לאחר בכל דרך שהיא את תוכנת הסליקה של חברת קארדקום או להשתמש בה במזיד או כנגד חוקי מדינת ישראל.

 

 

בלחיצה על אישור תקנון בעל/ת בית העסק/עמותה מסכים לכול התנאים בהסכם הסליקה